Studijní plán Gymnázia Braník

První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník

První ročník – povinné předměty

 • Český jazyk a literatura

Neomezujeme se pouze na knihy a slovník, ale rozvíjíme také digitální dovednosti. Učíme žáky kreativitě, kritickému myšlení a efektivní komunikaci on-line i offline, s důrazem na zábavný přístup k českému jazyku a literatuře.

 • Anglický jazyk / první

Angličtinu učíme aktivně, dynamicky a autenticky. S rodilými mluvčími se žáci učí komunikovat v reálných situacích, což je ideální příprava pro budoucnost i např. mezinárodní studium.

 • Dějepis a dějiny umění

Dějepis nejsou jen suchá historická data a fakta, ale poutavá cesta k pochopení současnosti na základě příkladů z minulosti. Vedeme žáky k uchovávání kontinuity tradičních hodnot evropské civilizace a k odpovědnému občanskému životu.

 • Základy společenských věd

Učíme nejen fakta, ale také dovednosti a kritické myšlení pro lepší porozumění světu. Usilujeme o to, aby naši absolventi byli občany nepodléhají manipulaci a aktivně se podíleli na rozhodování ve svém okolí v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 • Matematika

V matematice klademe důraz na praktické využití. Studenti spolupracují v týmech a aktivně rozvíjejí kvantitativní myšlení, prostorovou představivost a dovednosti v logickém úsudku.

 • Fyzika pro život

Ve fyzice se neomezujeme na rovnice a vzorce, zaměřujeme se na pochopení fyzikálních jevů v běžném životě, aby studenti mohli aktivně a komplexně vnímat svět kolem sebe.

 • Chemie pro život

Chemii učíme prakticky: s experimenty v chemické laboratoři, které umožňují studentům pozorovat látky v reálných situacích. Učitelé uplatňují komplexní přístup a propojují přírodovědné předměty mezi sebou.

 • Biologie pro život

Biologie u nás zahrnuje praktické projekty a propojuje teorii s reálnými příklady. Se žáky objevujeme přírodní zákonitosti, pomáháme jim porozumět přírodním procesům a hledat spojení mezi různými aspekty přírody.

 • Informatika

Moderní výuka informatiky prohlubuje porozumění principům digitálních technologií s důrazem na jejich praktické využití. Rozvíjíme u studentů schopnost kriticky a eticky přemýšlet o informacích.

 • Výchova ke zdraví

Studenti získají znalosti o zdraví, naučí se vyhýbat rizikovým situacím, zvládat stres a předcházet syndromu vyhoření. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, prevenci nemocí, partnerské vztahy, prevenci závislostí a první pomoc.

 • Tělesná výchova

Učíme studenty sportovní dovednosti, základy první pomoci, anatomii a fyziologii. Naše výuka je motivující a interaktivní, aby žáci měli radost z každé hodiny a zlepšili svou kondici. Pohyb je klíčem k zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu.

Druhý ročník – povinné předměty

 • Český jazyk a literatura

Neomezujeme se pouze na knihy a slovník, ale rozvíjíme také digitální dovednosti. Učíme žáky kreativitě, kritickému myšlení a efektivní komunikaci on-line i offline, s důrazem na zábavný přístup k českému jazyku a literatuře.

 • Anglický jazyk / první

Angličtinu učíme aktivně, dynamicky a autenticky. S rodilými mluvčími se žáci učí komunikovat v reálných situacích, což je ideální příprava pro budoucnost i např. mezinárodní studium.

 • Dějepis a dějiny umění

Dějepis nejsou jen suchá historická data a fakta, ale poutavá cesta k pochopení současnosti na základě příkladů z minulosti. Vedeme žáky k uchovávání kontinuity tradičních hodnot evropské civilizace a k odpovědnému občanskému životu.

 • Základy společenských věd

Učíme nejen fakta, ale také dovednosti a kritické myšlení pro lepší porozumění světu. Usilujeme o to, aby naši absolventi byli občany nepodléhají manipulaci a aktivně se podíleli na rozhodování ve svém okolí v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 • Matematika

V matematice klademe důraz na praktické využití. Studenti spolupracují v týmech a aktivně rozvíjejí kvantitativní myšlení, prostorovou představivost a dovednosti v logickém úsudku.

 • Fyzika pro život

Ve fyzice se neomezujeme na rovnice a vzorce, zaměřujeme se na pochopení fyzikálních jevů v běžném životě, aby studenti mohli aktivně a komplexně vnímat svět kolem sebe.

 • Chemie pro život

Chemii učíme prakticky: s experimenty v chemické laboratoři, které umožňují studentům pozorovat látky v reálných situacích. Učitelé uplatňují komplexní přístup a propojují přírodovědné předměty mezi sebou.

 • Biologie pro život

Biologie u nás zahrnuje praktické projekty a propojuje teorii s reálnými příklady. Se žáky objevujeme přírodní zákonitosti, pomáháme jim porozumět přírodním procesům a hledat spojení mezi různými aspekty přírody.

 • Zeměpis

Studenty učíme zkoumat vztahy mezi lidmi, přírodou a ekonomikou pro lepší porozumění komplexnímu světu. Skrze zkoumání geografických procesů a událostí podporujeme aktivní občanství a zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

 • Informatika

Moderní výuka informatiky prohlubuje porozumění principům digitálních technologií s důrazem na jejich praktické využití. Rozvíjíme u studentů schopnost kriticky a eticky přemýšlet o informacích.

 • Tělesná výchova

Učíme studenty sportovní dovednosti, základy první pomoci, anatomii a fyziologii. Naše výuka je motivující a interaktivní, aby žáci měli radost z každé hodiny a zlepšili svou kondici. Pohyb je klíčem k zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu.

Třetí ročník – povinné předměty

 • Český jazyk a literatura

Neomezujeme se pouze na knihy a slovník, ale rozvíjíme také digitální dovednosti. Učíme žáky kreativitě, kritickému myšlení a efektivní komunikaci on-line i offline, s důrazem na zábavný přístup k českému jazyku a literatuře.

 • Anglický jazyk / první

Angličtinu učíme aktivně, dynamicky a autenticky. S rodilými mluvčími se žáci učí komunikovat v reálných situacích, což je ideální příprava pro budoucnost i např. mezinárodní studium.

 • Moderní dějiny

V tomto tolik potřebném předmětu učíme, jak porozumět složitým souvislostem světových událostí od 19. století po současnost, a představujeme studentům zásadní události a osobnosti, které formovaly dnešní svět.

 • Právo a evropská integrace

Chceme, aby studenti rozuměli právnímu jazyku, získali přehled o právním systému České republiky a Evropské unie, a uměli v praxi vyjádřit svůj názor podložený kritickou analýzou.

 • Matematika

V matematice klademe důraz na praktické využití. Studenti spolupracují v týmech a aktivně rozvíjejí kvantitativní myšlení, prostorovou představivost a dovednosti v logickém úsudku.

 • Zeměpis

Studenty učíme zkoumat vztahy mezi lidmi, přírodou a ekonomikou pro lepší porozumění komplexnímu světu. Skrze zkoumání geografických procesů a událostí podporujeme aktivní občanství a zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

 • Informatika

Moderní výuka informatiky prohlubuje porozumění principům digitálních technologií s důrazem na jejich praktické využití. Rozvíjíme u studentů schopnost kriticky a eticky přemýšlet o informacích.

 • Osobnostní rozvoj

Chceme formovat sebevědomé osobnosti, učíme studenty stanovovat si cíle, řešit problémy a efektivně komunikovat. Podporujeme je v cestě k sebepoznání a seberealizaci, aby dosáhli svých snů a zvolili svou profesní dráhu zodpovědně.

 • Tělesná výchova

Učíme studenty sportovní dovednosti, základy první pomoci, anatomii a fyziologii. Naše výuka je motivující a interaktivní, aby žáci měli radost z každé hodiny a zlepšili svou kondici. Pohyb je klíčem k zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu.

Čtvrtý ročník – povinné předměty

 • Český jazyk a literatura

Neomezujeme se pouze na knihy a slovník, ale rozvíjíme také digitální dovednosti. Učíme žáky kreativitě, kritickému myšlení a efektivní komunikaci on-line i offline, s důrazem na zábavný přístup k českému jazyku a literatuře.

 • Anglický jazyk / první

Angličtinu učíme aktivně, dynamicky a autenticky. S rodilými mluvčími se žáci učí komunikovat v reálných situacích, což je ideální příprava pro budoucnost i např. mezinárodní studium.

 • Moderní dějiny

V tomto tolik potřebném předmětu učíme, jak porozumět složitým souvislostem světových událostí od 19. století po současnost, a představujeme studentům zásadní události a osobnosti, které formovaly dnešní svět.

 • Psychologie a koučing

Učíme analýze lidského chování a myšlení pro efektivní komunikaci a řešení problémů, včetně péče o duševní zdraví. Naše metody zahrnují interaktivní prvky s cílem připravit žáky na úspěch v kariéře a spokojený osobní život.

 • Matematika

V matematice klademe důraz na praktické využití. Studenti spolupracují v týmech a aktivně rozvíjejí kvantitativní myšlení, prostorovou představivost a dovednosti v logickém úsudku.

 • Zeměpis

Studenty učíme zkoumat vztahy mezi lidmi, přírodou a ekonomikou pro lepší porozumění komplexnímu světu. Skrze zkoumání geografických procesů a událostí podporujeme aktivní občanství a zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

 • Informatika

Moderní výuka informatiky prohlubuje porozumění principům digitálních technologií s důrazem na jejich praktické využití. Rozvíjíme u studentů schopnost kriticky a eticky přemýšlet o informacích.

 • Osobnostní rozvoj

Chceme formovat sebevědomé osobnosti, učíme studenty stanovovat si cíle, řešit problémy a efektivně komunikovat. Podporujeme je v cestě k sebepoznání a seberealizaci, aby dosáhli svých snů a zvolili svou profesní dráhu zodpovědně.

 • Finanční gramotnost

Žáci aktivně tvoří projekty a učí se nakládat s penězi. Porozumí ekonomickým a společenským souvislostem a budou připraveni na život a kariéru. Získají dovednosti pro každodenní život a také schopnost analyzovat negativní vliv médií.

 • Tělesná výchova

Učíme studenty sportovní dovednosti, základy první pomoci, anatomii a fyziologii. Naše výuka je motivující a interaktivní, aby žáci měli radost z každé hodiny a zlepšili svou kondici. Pohyb je klíčem k zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu.

První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník

První ročník – volitelné předměty

 • Hudební výchova

Nejen teorie, ale prostor pro kreativitu – hudební výchova je u nás aktivní tvůrčí proces. Umožníme studentům tvořit a prezentovat vlastní hudbu

 • Výtvarná výchova

Prozkoumáme různé umělecké styly a techniky, od kresby a malby po digitální umění. Učíme studenty nejen tvořit, ale také porozumět uměleckým dílům a jejich kontextu, což jim umožní vnímat svět kolem sebe novýma očima.

 • Německý jazyk / druhý

Německý jazyk vyučujeme zábavně pomocí her, projektů a aktivit, které studenty skutečně zapojují. Naučíme je komunikovat a rozumět německy v běžných i profesních situacích.

 • Španělský jazyk / druhý

Španělsky učíme komunikovat s důrazem na dovednosti v různých situacích – od každodenních rozhovorů po profesionální prezentace a cestování. Používáme moderní metody výuky, včetně projektů a her pro aktivní zapojení žáků.

Druhý ročník – volitelné předměty

 • Hudební výchova

Nejen teorie, ale prostor pro kreativitu – hudební výchova je u nás aktivní tvůrčí proces. Umožníme studentům tvořit a prezentovat vlastní hudbu

 • Výtvarná výchova

Prozkoumáme různé umělecké styly a techniky, od kresby a malby po digitální umění. Učíme studenty nejen tvořit, ale také porozumět uměleckým dílům a jejich kontextu, což jim umožní vnímat svět kolem sebe novýma očima.

 • Německý jazyk / druhý

Německý jazyk vyučujeme zábavně pomocí her, projektů a aktivit, které studenty skutečně zapojují. Naučíme je komunikovat a rozumět německy v běžných i profesních situacích.

 • Španělský jazyk / druhý

Španělsky učíme komunikovat s důrazem na dovednosti v různých situacích – od každodenních rozhovorů po profesionální prezentace a cestování. Používáme moderní metody výuky, včetně projektů a her pro aktivní zapojení žáků.

Třetí ročník – volitelné předměty

 • Německý jazyk / druhý

Německý jazyk vyučujeme zábavně pomocí her, projektů a aktivit, které studenty skutečně zapojují. Naučíme je komunikovat a rozumět německy v běžných i profesních situacích.

 • Španělský jazyk / druhý

Španělsky učíme komunikovat s důrazem na dovednosti v různých situacích – od každodenních rozhovorů po profesionální prezentace a cestování. Používáme moderní metody výuky, včetně projektů a her pro aktivní zapojení žáků.

 • Společenskovědní seminář

U nás jsou studenti zejména aktivními diskutéry. Seminář je naučí kritickému myšlení, respektu k druhým a vyjádření svých názorů. Chceme, aby se stali odpovědnými občany aktivně přispívajícími k vývoji světa kolem sebe.

 • Služby cestovního ruchu

V rámci tohoto předmětu se studenti naučí aplikovat moderní marketingové dovednosti, včetně tvorby atraktivních produktů, stanovení konkurenceschopných cen a efektivní propagace. Tato kombinace teoretických znalostí a praktických zkušeností je klíčem k úspěchu ve světě cestovního ruchu.

 • Business skills

Business skills přináší studentům praktický pohled na svět podnikání a ekonomiky, což jim usnadní profesní i osobní růst a pomůže činit správná rozhodnutí ve financích (vč. investic, půjček apod.).

 • Projektový management

Projektový management to je kreativita, inovace a efektivní řízení projektů. Studenti se zapojí do reálných projektů, naučí se vytvářet plány, organizovat týmy a řešit problémy, což pomůže také řešit výzvy v osobním i v pracovním životě.

 • Historický seminář

Historický seminář připravuje studenty na život v globalizujícím se světě, učí respektu k různým kulturám a kritickému myšlení. Interaktivní výuka je klíčem k porozumění historii a různým pohledům na minulé události.

 • Průvodcovství

Průvodcovství je více než teorie. Studenty zavede do terénu, kde zažijí svět cestovního ruchu a zákaznických služeb na vlastní kůži. Učí se komunikovat s lidmi, organizovat exkurze a zdokonalovat osobní prezentaci.

 • Konverzace v anglickém jazyce

Objevování angličtiny skrze poutavé konverzace, které jdou nad rámec tradiční výuky. Učíme aktivní komunikaci v mezinárodním prostředí, porozumění různým přízvukům a efektivní vyjadřování v různých situacích reálného života.

 • Management

Management je u nás jedinečným pohledem do moderní ekonomie, kde studenti získají praktické dovednosti nad rámec učebnic. Naučí se složitostem manažerských funkcí, dovednostem a stylům vedení, což jim pomůže v kariéře i osobním životě.

 • Marketing 21. století

Soudobý marketing spojuje podnikatelské myšlení s psychologií, komunikací a inovacemi. Tento předmět učí žáky o podnikatelských konceptech, výzkumu trhu, nákupním chování zákazníků a marketingovém mixu a poskyne jim dovednosti cenné v jakémkoliv oboru.

 • Literární seminář

Literární seminář oživí literaturu a prozkoumá její vliv na myšlení, komunikaci a náš pohled na svět. Kombinujeme různé metody: od diskusí až po literární procházky a setkání s autory.

 • Seminář z dějin kultury

Učíme studenty vidět umění z různých perspektiv, rozvíjet kritické myšlení a tvořit vlastní názory na kulturní dědictví při diskusích, prohlídkách a procházkách po Praze.

 • Soft skills

Interaktivního kurz, kde studenti aktivně pracují na reálných projektech ve skupinách, hrají role, řeší situace a rozvíjejí soft skills. Získají praktické dovednosti pro osobní růst.

 • Příprava k jazykové zkoušce
 • Příprava na odbornou zkoušku

Čtvrtý ročník – volitelné předměty

 • Německý jazyk / druhý

Německý jazyk vyučujeme zábavně pomocí her, projektů a aktivit, které studenty skutečně zapojují. Naučíme je komunikovat a rozumět německy v běžných i profesních situacích.

 • Španělský jazyk / druhý

Španělsky učíme komunikovat s důrazem na dovednosti v různých situacích – od každodenních rozhovorů po profesionální prezentace a cestování. Používáme moderní metody výuky, včetně projektů a her pro aktivní zapojení žáků.

 • Společenskovědní seminář

U nás jsou studenti zejména aktivními diskutéry. Seminář je naučí kritickému myšlení, respektu k druhým a vyjádření svých názorů. Chceme, aby se stali odpovědnými občany aktivně přispívajícími k vývoji světa kolem sebe.

 • Služby cestovního ruchu

Studenti se naučí moderní marketingové dovednosti zahrnující tvorbu atraktivních produktů, konkurenceschopné ceny a efektivní propagaci. To je klíčem k úspěchu ve světě cestovního ruchu.

 • Business skills

Business skills přináší studentům praktický pohled na svět podnikání a ekonomiky, což jim usnadní profesní i osobní růst a pomůže činit správná rozhodnutí ve financích (vč. investic, půjček apod.).

 • Projektový management

Projektový management to je kreativita, inovace a efektivní řízení projektů. Studenti se zapojí do reálných projektů, naučí se vytvářet plány, organizovat týmy a řešit problémy, což pomůže také řešit výzvy v osobním i v pracovním životě.

 • Seminář českého jazyka

Seminář zkoumá literaturu a kulturně-historické tradice: připraví studenty na maturitu, rozvíjí jejich osobnost s důrazem komunikační a interpretační dovednosti.

 • Matematický seminář

Studenti získají hlubší znalosti v matematice zahrnující diferenciální a integrální počet, statistiku a další oblasti vždy s důrazem na praktické uplatnění v běžném životě.

 • Konverzace ve španělském jazyce

Seminář aktivně rozvíjí komunikační dovednosti studentů ve španělštině a cílí na dosažení minimální jazykové úrovně B1 (dle Společného evropského rámce pro jazyky).

 • Konverzace v německém jazyce

Výuka je aktivní s cílem bez problému se domluvit. Zaměřujeme se nejen na jazyk, ale i na německou kulturu a reálie. Naši studenti dosáhnou minimální úrovně B1 v němčině na konci 4. ročníku.